Govor

Spoštovani župan. Predlagam, da z dnevnega reda umaknete 19. točko, to je predlog sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. 115. člen Zakona o urejanju prostora določa, da Ministrstvo za okolje in prostor preveri in v 30. dneh potrdi predlog OPN s sklepom, če so bila pridobljena pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora in, če so izpolnjeni vsi ostali pogoji, ki jih zakon predpisuje. Šele potem, ko ministrstvo izda sklep o potrditvi predloga OPN, ga lahko občina sprejme z odlokom in pošlje ministrstvu, da ga objavi kot veljaven prostorski akt. Na portalu MOL, kjer objavljate gradivo v zvezi s sprejemanjem občinskega prostorskega načrta oziroma sprememb in dopolnitev, sklepa ministrstvo o potrditvi predloga sprememb in potrditev OPN ni. Zato je jasno, da mestni svet o predlogu sprememb in dopolnitev ne more odločati. Predlagam, da to točko umaknete z dnevnega reda in jo na sejo uvrstite, ko boste s strani MOP ustrezen sklep prejeli. Hvala.