Govor

Spoštovane svetnice, svetniki. Predlagam, da pričnemo s 35. sejo Mestnega sveta MOL-a. Navzočih je 31 svetnic, svetnikov. Odsotnost sta opravičila gospod Avdagič, gospa Ficko. Smo sklepčni, lahko rečemo z delom. Lepo prosim, da izključite mobilne telefone, da se ne moti delo. Prejeli ste predlog dnevnega reda 35. seje Mestnega sveta MOL-a. Po sklicu ste prejeli predlog župana za razširitev dnevnega reda z novo 13. točno z naslovom Predlog sklepa o soglasju in osnutku besedila pravnega posla pogodbe o odkupu namesto razlastitve za nepremičnine, naštete Trnovsko predmestje. Mi smo imeli že to sklenjeno pogodbo, gre za to, da je GURS ugotovil, da je večja površina in gre samo za povišanje vrednosti. To je gospod Jerina za most na Opekarski cesti. Odpiram razpravo o dnevnem redu. Ni. Ugotavljam navzočnost po celoti točki. 29. Najprej glasujemo o tej novi točki.

Lepo prosim za vaš glas.

26 ZA

0 PROTI.

Dnevni red 35. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 26. 9. 2022 se razširi z novo 13. točko z naslovom: »Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – pogodbe o odkupu namesto razlastitve za nepremičnine zemljišča s parc. št. 250/568, 250/799, 250/800, 250/1327, 250/1154, 250/1155, 250/1156, 250/1321, 250/1323 in 250/1158, vse k. o. Trnovsko predmestje«. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.