Govor

Odpiramo prvi predlog sklepa o imenovanju treh predstavnikov MOL-a v Svet Osnovne šole Kašelj. Razprava? Ni razprave. Ugotavljam navzočnost po celotni točki. 36.

Glasovanje poteka o PREDLOGU SKLEPA: V Svet Osnovne šole Kašelj se imenujejo Andrej Ambrož, Boštjan Avguštinčič, Simona Kralj. Mandat imenovanih traja štiri leta.

Prosim za vaš glas.

32 ZA,

0 PROTI.

Gremo na drugi predlog Sklepa o imenovanju predstavnika MOL-a v Svet zavoda Mladinski dom Malči Beličeve. Razprava? Ni razprave.

Glasovanje poteka o PREDLOGU SKLEPA: V Svet zavoda Mladinski dom Malči Beličeve se imenuje Goran Popović. Mandat imenovanega traja štiri leta.

34 ZA,

0 PROTI.

Tudi to smo zaključili.

Gremo na ključno točko – 5. točko.

AD 5. A) PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2022

B) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH SKLEPA O NAČRTU RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA V VREDNOSTI NAD 200.000 EUROV ZA LETO 2022

C) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI SKUPNE VREDNOSTI PRAVNIH POSLOV NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA, KI JIH LAHKO SKLEPA MESTNA OBČINA LJUBLJANA V LETU 2022

D) PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2023

E) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O NAČRTU RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA V VREDNOSTI NAD 200.000 EUROV ZA LETO 2023

F) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI SKUPNE VREDNOSTI PRAVNIH POSLOV NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA, KI JIH LAHKO SKLEPA MESTNA OBČINA LJUBLJANA V LETU 2023 

Predlagam, da točki A) in D) obravnavamo skupaj. Govorimo vse skupaj – predlog Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2022, kjer pašejo tudi ti sklepi o nepremičninah in pod D) predlog Odloka o spremembah proračuna MOL za leto 2023. Gradivo ste prejeli s sklicem seje. Prejeli ste poročilo naslednjih odborov, ki so navedeni zadaj. Pred sejo ste k točki prejeli še prikaz stanja zadolženosti MOL in javnih zavodov ter njenih oseb, ampak govorimo za obdobje 30. 9. 2022. Kot vidite našo zadolžitev, je približno vsak meščan zadolžen 310 evrov. Prosim gospo Sašo Bistan, da poda uvodno obrazložitev k vsem točkam oziroma obema točkama.

I. V Svet Osnovne šole Kašelj se imenujejo: - Andrej AMBROŽ - Boštjan AVGUŠTINČIČ - Simona KRALJ II. Mandat imenovanih traja štiri leta.
I. V Svet zavoda Mladinski dom Malči Beličeve se imenuje: Goran POPOVIĆ. II. Mandat imenovanega traja štiri leta.