Govor

Hvala za besedo. Spoštovane svetnice in svetniki. Spoštovani župan, podžupanja in podžupani, sodelavci. Glavni razlog za predlagani rebalans in spremembe proračuna je uskladitev financiranja projektov glede na dinamiko izgradnje in vključitev novih projektov v proračun. Rebalans proračuna za leto 2022 je planiran v višini 455 mio in je nižji od sprejetega proračuna za 26 mio. Spremembe proračuna za leto 2023, pa so predvidena v višini 487 mio oziroma je višji za 24 mio od sprejetega proračuna. Prihodki v letu 2022 so predvideni višini 433 mio, v letu 2023 pa 467 mio. Odhodki v letu 2022 so planirani višini 438 mio, v letu 2023 pa 469 mio. Pri dohodnini smo v dveh letih upoštevali povprečnino 645 oziroma 647 evrov. To je 158 oziroma 159 mio. Po zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije je načrtovan prihodek v višini 15,4 milijone. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je načrtovano v obeh letih za 64 mio. Prihodki od premoženja so v letu 2022 predvideni višini 29 mio, v letu 2023 pa 32. Komunalni prispevek investitorjev je načrtovan v letu 2022 v višini 50 mio, danes je realizacija 35 mio, za leto 2023 pa pričakujemo 57 mio. Donacije so načrtovane v letu 2022 v višini 624.000 in sicer sta največji za projekt Galerija Severna Emonska vrata in za obnovo otroškega igrišča v četrtni skupnosti Jarše. Prihodki od države v letu 2022 so načrtovani višini 7 mio, v letu 2023 pa 14 mio. Prihodki iz Evropske unije, pa so v letu 2022 predvideni višini 18 mio, v letu 2023 pa 35 mio. Razlog za zmanjšanje v letu 2022 oziroma povišanje v letu 2023 je usklajevanje dinamike gradnje posameznih projektov in investicij. Kapitalski transfer javnemu stanovanjskemu skladu je v letu 2022 planiran v višini 2,4 mio. V letu 2023 pa 3,5 mio. Zadolževanje je že povedal župan v uvodni besedi. V obeh letih predvidevamo zadolžitev do 20 mio, odplačilo dolga po višini 15 mio. Največje povečanje v rebalansu je predvideno pri Oddelku za predšolsko vzgojo izobraževanje za 5,5 mio in pri Oddelku za kulturo za slabe 3 milijone. Največja porabnika sredstev v spremembah proračuna pa sta Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet 156 mio in Služba za razvojne projekte in investicije 102 milijona. Novi projekti, ki so vključeni v dokumenta, pa so: obnova pokopališča Navje, nakup Bibliobusa, javno - zasebna partnerstva za projekta Park varne mobilnosti in projekt Zelena energija na objektih in površinah MOL, izgradnja objekta za termično predelavo blata iz komunalnih čistilnih naprav, Projekt EOL, nadaljevanje celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL, prenova zunanjih in športnih površin pri osnovni šoli Trnovo, celovita prenova kuhinje v osnovni šoli Dravlje, celovita prenova osnovne šole Danile Kumar, celovita prenova objekta Vrtca Vila Jelka v enoti Vila, podvoz med Parmovo in Tivolsko cesto, obnova Litijske ceste na odseku od mostu čez Grubarjev kanal do Hruševske ceste, projekt Co-form for Cities, glavni cilj projekta je varovanje okolja v srednji Evropi in komunalna opremljanja različnih stavnih zemljišč v Ljubljani. Hvala.