Govor

Tako, sedma sila nas zapušča. Predlagam da začnemo. S podpisom na listi navzočnosti je navzočnost potrdilo in priglasilo 44 svetnic in svetnikov, svojo odsotnost je opravičil gospod mag. Samo Logar. Formalni začetek. Dovolite mi, da vse lepo pozdravim, vam čestitam k izvolitvi za članice in člane Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana in seveda za župana Mestne občine Ljubljana. Lepo pozdravljam tudi predsednico in člana Volilne komisije Mestne občine Ljubljana, ki so tudi navzoči na seji. Vse navzoče prosim, da izključite zvok mobilnih telefonov kot običajno, da nas ne bo motilo pri današnjem delu. Župan je na podlagi 52. člena Statuta Mestne in mestne občine Ljubljana in 9. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana sklical prvo sejo novoizvoljenega Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z naslednjim dnevnim redom. Vidite ga že na ekranu. Moram ga pa zaradi zvočnega zapisa tudi prebrati, in sicer 1. točka Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih svetnikov in svetnic seveda oziroma svetnic in svetnikov. Kar smo že ugotovili. Točka 2 A) Poročilo Volilne komisije Mestne občine Ljubljana o izidu rednih volitev svetnikov in svetnic v Mestni svet Mestne občine Ljubljana, z dne 20. 11. 2022 in 2 B) Poročilu Volilne komisije Mestne občine Ljubljana o izidu rednih volitev za župana Mestne občine Ljubljana z dne 20. 1. 2022. 3. točka dnevnega reda Imenovanje komisije za potrditev mandatov članom mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana 4. točka dnevnega reda Poročilo komisije za potrditev mandatov članic in članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana, potrditev mandatov svetnic in svetnikov in ugotovitev o izvolitvi župana 5. točka Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter 6. in zaključna točka Slovesna prisega župana in njegov pozdravni nagovor. O dnevnem redu konstitutivne seje mestni svet v skladu z drugim odstavkom 11. člena poslovnika ne razpravlja in ne odloča. Zato prehajamo na prvo točko dnevnega reda, ki kot rečeno smo jo že opravili.

AD 1. UGOTOVITEV ŠTEVILA NAVZOČIH NOVOIZVOLJENIH SVETNIKOV

Ugotavljamo navzočnost novoizvoljenih svetnic in svetnikov v dvorani. Prosim, da s pritiskom na tipko N priglasite svojo navzočnost. Kot je bilo prijavljenih, je tudi navzočih 44 svetnic in svetnikov. Zdaj pa prehajamo na drugo A) točko.

AD 2. A) POROČILO VOLILNE KOMISIJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA O IZIDU REDNIH VOLITEV SVETNIKOV V MESTNI SVET MESTNE OBČINE LJUBLJANA DNE 20. 11. 2022

B) POROČILO VOLILNE KOMISIJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA O IZIDU REDNIH VOLITEV ZA ŽUPANA MESTNE OBČINE LJUBLJANA DNE 20. 11. 2022

Gradivo smo prejeli s sklicem seje, prehajamo torej na točko 2. A). In ne bom ponavljal istega kar sem že prej povedal tako, da prosim predsednica Volilne komisije Mestne občine Ljubljana gospo Bredo Razdevšek, da poda poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v mestni svet.