Govor

Hvala lepa. Zahvaljujem se gospe Razdevšek in odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? Kakšne pripombe k temu poročilu? Ugotavljam, da razprave ni, da je razprava končana in prehajamo k glasovanju. In sicer o predlogu sklepa.

Glasovanje poteka o PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana se je seznanil s poročilom Volilne komisije Mestne občine Ljubljana o izidu rednih volitev svetnic in svetnikov v Mestni svet Mestne občine Ljubljana, dne 20. 11. 2022. Ugotavljamo navzočnost s pritiskom na tipko N. Navzočih je 43 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje. Kdor je ZA pritisne tipko Z, kdor je proti pritisne tipko P.

Glasovanje poteka.

44 ZA

0 PROTI.

Sklep je sprejet. Vsi smo potrjeni.

Prehajamo na drugo B) točko.

B) POROČILO VOLILNE KOMISIJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA O IZIDU REDNIH VOLITEV ZA ŽUPANA MESTNE OBČINE LJUBLJANA DNE 20. 11. 2022

In spet prosim predsednico Volilne komisije Mestne občine Ljubljana, gospo Bredo Razdevšek, da poda poročilo o izidu rednih volitev župana. Hvala.

Mestni svet Mestne občine Ljubljana se je seznanil s poročilom Volilne komisije Mestne občine Ljubljana o izidu rednih volitev svetnikov v Mestni svet Mestne občine Ljubljana dne 20. 11. 2022.