Govor

Hvala gospa Razdevšek, odpiram razpravo. Pardon, ugotavljam, da ni razprave. Ugotavljamo navzočnost. Navzočih je 44 svetnic in svetnikov. Prehajamo k glasovanju, kdo je ZA pritisne tipko Z, kdo je proti, pritisne tipko P. Aha, predlog sklepa moram prebrati, se opravičujem.

Glasovanje poteka o PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana se je seznanil s poročilom Volilne komisije Mestne občine Ljubljana o izidu rednih volitev za župana Mestne občine Ljubljana, dne 20. 11. 2022. Zdaj pa res lahko glasujemo.

Glasovanje poteka.

44 ZA

0 PROTI.

Si lahko čestitamo vsi skupaj. Sklep je sprejet.

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda.

AD 3. IMENOVANJE KOMISIJE ZA POTRDITEV MANDATOV ČLANIC IN ČLANOV MESTNEGA SVETA IN UGOTOVITEV IZVOLITVE ŽUPANA

Pravna osnova, da jo preberem: v skladu z 12. členom poslovnika mestnega sveta, svet izmed navzočih svetnic in svetnikov imenuje predsednika in 2 članici/2 člana komisije za potrditev mandatov članic in članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana. Predsednika in člana komisije predlaga predsedujoči, lahko pa tudi vsak svetnik ali svetnica. Svet glasuje najprej o predlogu predsedujočega, če ta ni izglasovan pa o predlogih svetnikov po vrstnem redu kot so bili vloženi dokler niso imenovani predsednik in člana komisije. Predlagam, da se v komisijo za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana imenujejo gospa Francka Trobec kot predsednica, gospod Kostja Židan kot član in gospa Ksenija Sever kot članica. Predlagam, da najprej razpravljamo in glasujemo o mojem predlogu. Če ta ne bo sprejet bomo nadaljevali z zbiranjem predlogov svetnic in svetnikov. Odpiram razpravo. Ugotavljam, da je razprava končana. Prehajamo h glasovanju in sicer dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa.

Glasovanje poteka o PREDLOGU SKLEPA: V komisijo za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana se imenujejo gospa Francka Trobec kot predsednica, gospod Kostja Židan kot član in gospa Ksenija Sever kot članica. Ugotavljamo navzočnost: 43 se vas je prijavilo, se nas je prijavilo. Prehajamo k glasovanju. In sicer spet, Z je ZA, P je PROTI.

Glasujemo.

41 ZA

2 PROTI.

Vsega je bilo oddanih 43 glasov. Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda.

AD 4. POROČILO KOMISIJE ZA POTRDITEV MANDATOV ČLANOV MESTNEGA SVETA IN UGOTOVITEV IZVOLITVE ŽUPANA, POTRDITEV MANDATOV SVETNIC IN SVETNIKOV IN UGOTOVITEV O IZVOLITVI ŽUPANA

In sicer, prosim Komisijo za potrditev mandatov članic in članov Mestnega sveta, da me ne bodo gospe kregale namreč ponavljam to, in ugotovitev izvolitve župana, da skladno z 12. členom poslovnika mestnega sveta, na podlagi poročila Volilne komisije Mestne občine Ljubljana, potrdil o izvolitvi in izjave gospoda Zorana Jankovića o izbiri funkcije, pripravi poročilo s predlogi za odločitev. Odrejam 15 minut bo dovolj, 15 minutni odmor za pripravo poročila Komisije za potrditev mandatov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana s predlogi odločitev in sicer do 14:15 se ponovno dobimo, ob 16:15 ali štiri in 15 tako, da povem, p.m.

Mestni svet Mestne občine Ljubljana se je seznanil s poročilom Volilne komisije Mestne občine Ljubljana o izidu rednih volitev za župana Mestne občine Ljubljana dne 20. 11. 2022.
V Komisijo za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana se imenujejo: 1. Francka Trobec, predsednica, 2. Kostja Židan, član, in 3. Ksenija Sever, članica.