Govor

Dober dan želim. Spoštovane svetnice, svetniki. Pričenjamo 6. sejo Mestnega sveta MOL. Navzočih je 33 svetnic in svetnikov. Odsotnost so opravičili Jožef Horvat, Jasminka Dedić, Kostja Židan, Marta Bon, Marko Maver. Smo sklepčni. Mestni svet lahko prične z delom. Prijazno prosim, da izklopite mobilne telefone, da se ne moti delo mestnega sveta. Prehajamo na predlog dnevnega reda 6. seje mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki ste ga prejeli s sklicem seje. Obveščam vas, da na podlagi mnenja Odbora za urejanje prostora s predlaganega dnevnega reda 6. seje umikam 18. točko z naslovom Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del območja Občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna, BR 6/1 Stare Črnuče in BP 6/3 Opekarna Črnuče. O tej točki ne bomo glasovali, ker jo pač umikam. In še to povem, to delam zato, ker je odbor napovedal, napisal, da točko ne umika, ampak samo prestavljamo na naslednjo sejo, ko bomo pojasnili vse to, kar je potrebno. Potem drugo, prejeli ste tudi po sklicu seje predlog gospe Jasminke Dedić za umik predlagane 9. točke z naslovom Predlog Odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek in pa tudi predlog Svetniškega kluba Liste Zorana Jankovića za umik predlagane 19. točko z naslovom Predlog spremembe Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana - sprememba 106. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, uradno prečiščeno besedilo s predlogom za hitri postopek ter 20. točke z naslovom Diskriminacija predstavnika Katoliške cerkve na slavnostni seji mestnega sveta dne 9. 5. 2023 ter sprejem pravila o določitvi sedežnega reda za predstavnike največjih verskih skupnosti na slavnostnih sejah mestnega sveta in drugih prireditvah Mestne občine Ljubljana. Odpiram razpravo o dnevnem redu. Gospod Primc, izvolite.