Govor

Hvala lepa. Zaključujem z razpravo o dnevnem redu. Prosim? Ne, nekaj ste hoteli, gospod Primc? Ne morete. Namesto, da tam zunaj, bi se naučili kaj pravi pravilnik o delovanju. Najprej ugotavljam navzočnost po celotni točki dnevnega reda. Rezultat navzočnosti: 32.

Glasovanje najprej poteka O PREDLOGU gospe Dedić za spremembo dnevnega reda, ki predlagam, da jo ne sprejmemo. Predlog pravi: Mestni svet MOL sprejme predlog, da se predlagana 9. točka z naslovom Predlog Odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek umakne z dnevnega reda 6. seje mestnega sveta.

Prosim za vaš glas.

5 ZA,

26 PROTI.

Ni sprejeto.

Potem prehajamo na glasovanje o PREDLOGU Svetniškega kluba Liste Zorana Jankovića za spremembo dnevnega reda, ki pravi: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 19. točka z naslovom Predlog spremembe Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana - sprememba 106. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, uradno prečiščeno besedilo s predlogom za hitri postopek umakne z dnevnega reda 6. seje Mestnega sveta. Predlagam, da to potrdimo.

Prosim za vaš glas.

27 ZA,

7 PROTI.

Lepa hvala.

In glasujemo še o drugem PREDLOGU LZJ, ki pravi: Mestni svet MOL sprejme predlog, da se predlagana 20. točka z naslovom Diskriminacija predstavnika Katoliške cerkve na slavnostni seji mestnega sveta dne 9. 5. 2023 ter sprejem pravila o določitvi sedežnega reda za predstavnike največjih verskih skupnosti na slavnostnih sejah mestnega sveta in drugih prireditvah Mestne občine Ljubljana umakne z dnevnega reda 6. seje Mestnega sveta. Predlagam, da se ta točka tudi, da se ta predlog sprejme.

25 ZA,

2 PROTI.

Sprejeto. Hvala lepa.

Sedaj glasujemo o DNEVNEM REDU današnje seje: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog dnevnega reda 6. seje mestnega sveta skupaj z izglasovanimi točkami.

Prosim za vaš glas.

24 ZA,

5 PROTI.

Sprejeto.

Gremo na zapisnik prejšnje seje.

AD 1. POTRDITEV ZAPISNIKA 5. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Razprava o zapisniku 5. seje. 5. seje, izvolite, gospod Primc.

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 9. točka z naslovom »Predlog Odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek« umakne z dnevnega reda 6. seje mestnega sveta.
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 19. točka z naslovom »Predlog spremembe Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana - sprememba 106. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) (Ur. L. RS, št. 31/21) s predlogom za hitri postopek« umakne z dnevnega reda 6. seje mestnega sveta.
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 20. točka z naslovom »Diskriminacija predstavnika Katoliške cerkve na slavnostni seji mestnega sveta dne 9. 5. 2023 ter sprejem pravila o določitvi sedežnega reda za predstavnike največjih verskih skupnosti na slavnostnih sejah mestnega sveta in drugih prireditvah Mestne občine Ljubljana« umakne z dnevnega reda 6. seje mestnega sveta.
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 6. seje mestnega sveta skupaj s spremembami.
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da predlog dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana - dopolnitev 1. člena Poslovnika MOL - sprejme po hitrem postopku.
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Dopolnitve Poslovnika Mestne občine Ljubljana - dopolnitev prvega odstavka 1. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.